שלב 3 - נהלי החברה

תהליכי העבודה בחברת פנדה-טק בע"מ, מעוגנים בנהלי עבודה המשקפים את יישום דרישות תקן ISO9001:2018 לניהול מערכת האיכות, ובאים לביטוי בנהלי מערכת ניהול האיכות, נהלים פנימיים, נהלי רגולטורים, המחויבים על פי החוק וכמו כן יישום מדיניות האיכות של החברה.

הנהלים מתוחזקים באופן שוטף ומשקפים כל שינוי בתהליכים הנובעים הן משינויים רגולטורים, שינויים עסקיים והן כחלק מתהליכי שיפור מתמיד.

נהלי העבודה שלהלן אינם מהווים חוזה אלא מראה מקום ביחס לכללי ההתנהגות הנהוגים בחברה. אנא קראו אותם בעיון.

 

נוכחות, שעות עבודה, ארוחות, היעדרות וחופשות

שעות עבודה

 1. העבודה בחברה מתבצעת 5 ימים בשבוע, בימים ראשון עד חמישי.
 2. הימים א' עד ד' הם ימי עבודה של 9 שעות ברוטו (כולל הפסקה) ואילו יום ה' הוא יום עבודה מקוצר של 8 שעות ברוטו (כולל הפסקה). כך שבוע העבודה מחושב לפי בסיס של 42 שעות. עובד אשר לא ביצע את השעות הנ"ל יקוזזו לו שעות אלו משכר העבודה.
 3. יש להגיע למקום העבודה לפי נהלי העבודה באתר הלקוח.
 4. במקרים חריגים בהם צרכי העבודה מאפשרים או דורשים זאת, ניתן להגדיר הסדרי עבודה אחרים אשר יתואמו עם הממונים ויאושרו ע"י פנדה-טק.
 5. עבודה בשעות נוספות תבוצע על פי צורך בפרויקט בו הינך עובד. יחד עם זאת, כל צורך לבצע עבודה מעבר ל 11 ש"ע מחייב אישור מראש של המנהל הישיר שלך בפנדה-טק. במידה וישנו מקרה חריג, עליך לפנות למנהלך מבעוד מועד (ברגע היוודע הצורך). אין אישורים בדיעבד. יש למלא טופס "בקשות מיוחדות" לצורך קבלת אישור, יש לוודא קבלת אישור מהמנהל בטרם ביצוע השעות.
  מצ"ב קישור לטופס
 6. אין אישור לעבודה בימי שישי. במידה וישנו מקרה חריג (לאחר קבלת בקשה ואישור קונקרטי מהלקוח) יש לפנות מראש למנהל הישיר בחברת פנדה-טק. אין אישורים בדיעבד. יש למלא טופס "בקשות מיוחדות" לצורך קבלת אישור.
  יש לוודא קבלת האישור מהמנהל בפנדה-טק. קישור לטופס
 7. על העובד לעדכן דיווח שעות עבודה במערכות המידע של פנדה-טק עד ה 2 בכל תחילת חודש.
  הדווח מבוצע באמצעות אפליקציית "מקאנו".
 8. נוסף על דווחי השעות לחברה, העובד נדרש לדווח שעות עבודה באתר הלקוח לפי נהלי האתר.
 9. באחריות העובד לוודא שישנה תאימות מלאה בין דוח שעות בפועל באתר הלקוח לבין שעות העבודה שדיווח לחברת פנדה-טק: בסיום כל חודש עבודה, מחוייב כל עובד לעבור על דווחי השעות שלו במקאנו מול הדיווחים במערכת הדווח השעות של הלקוח. עליו לוודא שהשעות זהות בשתי המערכות. במידה ומתגלה אי התאמה, האחריות על תיקון הליקויים וביצוע ההתאמה המלאה,  חלה על העובד.
 10. דו"ח שעות שאינו מתואם מול דווח השעות ללקוח, לא יאושר.
 11. במידה והטעות היא בדוחות השעות של הלקוח, על העובד ליידע את מנהלו ולדאוג לתיקון הטעות אצל הלקוח. במידה ותמצא אי התאמה, יבוצע התיקון בשכר של אותו החודש ככל שהדבר יתאפשר. באחריות העובד לעדכן את מנהלו אודות התיקון.

ארוחות

 1. עלות הארוחה לעובד מחושבת על פי החוזה האישי. במרבית אתרי לקוחות החברה, ארוחת הצהריים משולמת ע"י החברה ישירות ללקוחות.
 2. כל עלות מעבר לארוחת הצהרים תחוייב בתלוש השכר של העובד.
 3. בתלוש השכר של העובד קיימת שורת "גילום שווי מס" על ארוחת הצהרים. החישוב הוא בגין כמות הארוחות שבחודש.
 4. עובד זכאי לארוחה שניה, במידה ובאתר בו הוא עובד יש את האפשרות לכך וכן במידה והגיע ל 12 שעות עבודה באותו היום.
 5. במידה והעובד ביצע 12 שעות עבודה או לחילופין נמצא באתר הלקוח לאחר השעה 19:00, הוא יחוייב בהפסקה בת 30 דקות.
 6. במידה ואכל העובד ארוחה שנייה, על ארוחה זו יחוייב העובד בשווי מס בתלוש השכר כחוק. (מופיע בתלוש השכר כ"גילום שווי מס")

חופשות בחגי ישראל

העובדים זכאים למנוחה בשכר בתשעת ימי החג ובמועדים הבאים -

שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג ראשון של סוכות, שמחת תורה, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות וחג השבועות.

עבודה בערבי חג

 1. בשמונת ערבי החג הבאים יהיה יום העבודה בן 6 שעות - ראש השנה, ערב כיפור, ערב חג ראשון של סוכות, ערב שמחת תורה, ערב ראשון ושני של פסח, ערב יום העצמאות ושבועות.
 2. במידה והעובד לא הגיע בערב החג לעבודה וביצע גשר, יחושבו שעות העבודה שהעובד היה צריך לעבוד באותו יום - כיום חופש.

עבודה מהבית

 1. העבודה מתבצעת ממשרדי החברה ובאתרי הלקוח השונים – כל עובד בהתאם להנחיית החברה.
 2. עובד המבצע פרויקט אצל לקוח יבצע אותה באתר עצמו.
 3. במקרים חריגים, בהם נדרש העובד ליום עבודה במשרדי החברה או מביתו, יאושר לעובד בהתאם לצורך הנקודתי ובהתאם ליכולת לממש זאת ובתנאי שהדבר אושר מראש על ידי מנהלו.

מחלה

 1. מרגע שהעובד יודע על העדרותו עקב מחלה, עליו להודיע לחברת פנדה-טק במיידי על היעדרות זאת בעזרת טופס "בקשת העדרות מהעבודה" .
 2. היעדרות עקב מחלה מחייבת הגשת אישור רפואי. עובדים שימציאו אישור כזה ימשיכו לקבל את משכורתם על פי חוק.
 3. את אשורי המחלה המקוריים יש להעביר למנהל הישיר בפנדה-טק.
 4. היעדרות עקב טיפול שיניים אינה נחשבת היעדרות מפאת מחלה.
 5. עובדים לא יקבלו תמורה עקב ימי מחלה שלא נוצלו.
 6. עובדים שלא ימציאו אישור רפואי, ינוכו ימי ההיעדרות מתוך מכסת ימי החופשה יש להודיע על היעדרות החל מהיום הראשון להיעדרות למנהל הישיר.
 7. העובד זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה המגיעים לו עקב היעדרות בגין מחלת ילד או הורה, על-פי החוק. השתתפות החברה בימי המחלה מבוצעת על פי חוקי המדינה. על העובד חלה האחריות להכיר חוקים אלה.
 8. עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל מהמעסיק עבור היום השני והיום השלישי של תקופת ההיעדרות 50% משכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד. עבור היום הרביעי ואילך, העובד זכאי ל- 100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד. עבור היום הראשון להיעדרות אין זכאות לתשלום.
 9. ניכוי ימים ממכסת ימי המחלה מתחיל מהיום הראשון.
 10. תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ולא יותר מ-90 ימים בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה.
 11. המשמעות היא שעובד שמיצה את מכסת ימי המחלה הצבורים שלו, לא יהיה זכאי על פי חוק לקבל שכר עבור ימי היעדרות נוספים.
 12. לצורך קבלת התשלום על העובד להציג למעסיק תעודת מחלה מרופא. על אישור המחלה להיות מטעם רופא בקופת החולים אליה העובד משתייך. אישור הניתן על ידי רופא פרטי אינו מחייב את המעסיק.

חופשות מיוחדות בתשלום

בנוסף לחופשות בחגי ישראל, יהיו העובדים זכאים לחופשה בשכר במקרים הבאים:

 • לרגל נישואי העובד – 1 יום חופשה.

אישור חופשה

 1. ככלל, החברה מעוניינת שהעובדים ייצאו לחופשות וינצלו אותן למנוחה, להתרעננות, לטיולים ולהחלפת אווירה.
 2. כל עובד/ת זכאי/ת למכסת ימי חופשה שנתית בתשלום, כפי שנקבע בחוזה ההעסקה עם קבלתו לעבודה.
 3. בכל חודש נערך חישוב של יתרת ימי החופשה העומדים לזכות העובד. יתרה זו מופיעה בתלוש השכר החודשי. עובד המעוניין לצאת לחופשה, ימלא טופס "בקשת העדרות מהעבודה"
 4. העובד יתאם מראש עם מנהלו הישיר וכן עם האחראי עליו מטעם הלקוח, את מועדי החופשה, באופן שהחופשות המתוכננות לא יפגעו בתפקודה של החברה ובלקוחותיה.יציאה לחופשה רק באישור שני הגורמים.

חופשה ללא תשלום

 1. עובד המבקש לצאת לחופשה ללא תשלום, ימלא טופס "בקשת העדרות מהעבודה"  ויגיש בקשה מנומקת למנהל הישיר בפנדה-טק.
 2. תקופת חל"ת אינה נחשבת לתקופת עבודה לכל דבר ועניין, לרבות חישובי וותק, פיצויים, חופשה ומחלה.
 3. עובד שאושרה לו חל"ת נדרש להסדיר מראש את שמירת זכויותיו ורמת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה , ביטוח הבריאות וביטוח החיים ולמסד את הסדרי הרכב, במקרה שהוא מחזיק ברכב חברה.

צבירה ופדיון חופשה

 1. צבירת חופשה – נבדקת בתום כל שנה קלנדארית (31 לחודש דצמבר של אותה שנה).
 2. כמות ימי החופשה המקסימלית שרשאי עובד/ת לצבור ולהעביר לשנה הבאה, תהיה בשיעור של ימי חופשה המגיעים לעובד במשך שנה (השנה הנדונה). 

שירות מילואים

 1. פנדה-טק מעודדת ותומכת בשירות מילואים פעיל של עובדיה.
 2. עם קבלת צו המילואים עליך להודיע על כך מידית בעזרת הזנת הפרטים בטופס "בקשת העדרות מהעבודה"   .
 3. במשך השהות בשירות מילואים הנך זכאי לתשלום שכר מלא. מיד בתום השירות עליך להעביר למנהל האתר, טופס מס' 3010 מיחידת המילואים לצורך תביעת תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.
 4. החברה מעבירה את טופס המילואים לביטוח לאומי ולאחר פרק זמן מסוים מתקבלים בחברה החזרי ימי העבודה של העובד. במידה וקיים הפרש בסכום שהתקבל , החברה תזכה את העובד במקרה של הפרש לטובתו או תנכה מהעובד  את ההפרש במקרה שההפרש שלילי באמצעות משכורתו. עובד חדש (שלא עבד לפני כן ) ולא סיים תקופה של 3 חודשים בחברה , שכר המילואים שלו יהיה ע"פ שכר מינימום במשק ולכן החברה תנכה את ההפרשים ממשכורתו.
 5. במידה והעובד והחברה מעוניינים בדחיית שירות המילואים או קיצורו, ניתן להגיש בקשת ולת"ם. לצורך הגשת הולת"ם יש להעביר את הבקשות באופן מסודר, על מנת שהבקשה תטופל מול יחידת המילואים.
 6. לידיעתך- ולת"ם יש להגיש לפחות עד 40 יום ממועד תחילת שרות המילואים. בקשות המוגשות לאחר מועד זה אינן נידונות.
 7. בשנים האחרונות הנהיגה המדינה מענקים למבצעי ימי מילואים בהיקפים מסויימים. מענקים אלו מוענקים לעובד ישירות לחשבון הבנק שלו בהתאם לפרטים שהעביר לקצין הקישור ביחידתו או באמצעות אתר האינטרנט של צה"ל לאנשי המילואים. בנוסף זכאי איש מילואים להחזר הוצאות נסיעה על פי דרישתו באתר האינטרנט של צה"ל לאנשי המילואים.

יום הולדת

החברה נוהגת להעניק לעובדיה מתנת יום-הולדת ביום הולדתם. סכום מתנת יום ההולדת הינו סכום מחוייב במס על פי חוק ולכן יופיע בתלוש השכר של העובד באותו החודש.

הריון ולידה

לגבי הריון ולידה מוקנות לעובד/ת החברה הזכויות המפורטות בחוק עבודת נשים התשי"ד- 1954.

עובדת בהריון

 1. הינך מתבקשת להודיע לממונה הישיר על הריונך לא יאוחר מתחילת החודש החמישי, על מנת שהחברה תוכל להיערך לתקופת היעדרותך.
 2. עובדת הרה רשאית להיעדר לצורך בדיקות וטיפולים רפואיים הקשורים להריון בצירוף אישורים רפואיים מתאימים. שעות היעדרות מהעבודה ייחשבו כזמן עבודה עד למכסה של 40 שעות, למשך כל תקופת ההריון למשרה מלאה.

חופשת לידה

 1. תקופת חופשת הלידה נחשבת כתקופת עבודה לכל דבר ועניין. עובדת שילדה תגיש לחשבות השכר, טפסים לתביעת דמי לידה (ניתן למצוא באתר של ביטוח לאומי). בתקופת חופשת הלידה תקבלי תשלום גמלה, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי.
 2. יש לסדר את הזכויות ברכב באם העובדת מחזיקה רכב חברה.
 3. עובדת הנמצאת בחופשת לידה לא תעבוד בחברה ולא במקום אחר.
 4. עובדת לאחר חופשת לידה רשאית לחופשה ללא תשלום עד לשנה מיום הלידה. חופשה זו מותנית באישור החברה. בזמן חופשה זו לא מתקיימים בין העובדת לחברה יחסי עובד-מעביד.
 5. הינך מתבקשת לתאם את מועד שובך לעבודה עם המנהל הישיר בפנדה-טק. עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, במהלך ארבעת החודשים הראשונים לחזרתה לעבודה, למשך שעה אחת ביום (שעת הנקה), בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה.
 6. הנחיות אלה כפופות לחוק והחוק הוא הרלוונטי והתקף ביותר לעניין זה.

חופשת אימוץ

עובד המקבל לביתו אימוץ ילד עד גיל 10 זכאי לחופשת לידה כמפורט בחוקי העבודה.

תאונת עבודה

 1. במקרה שעובד נפגע בעבודה יש להודיע במיידי למנהל הישיר, להצטייד בטופס עזרה ראשונה לנפגע בעבודה ולפנות למח' תאונות של קופת החולים אליה משתייך לקבלת טיפול.
 2. על מנת להגיש תביעה לביטוח לאומי, יש למלא טופס "תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה" שניתן להדפיס מהאתר של ביטוח לאומי.

מדיניות שכר

כל עובד חותם עם כניסתו לחברה על הסכם העסקה אישי, בו מפורטים תנאי העסקתו. תפקידו של כל עובד ושכרו נקבעים בהתאם לכישוריו ולניסיונו המקצועי. לכל עובד יש זכויות שונות בהתאם למעמדו ולהסכם העסקתו.

משכורת

 1. השכר והתנאים בחוזה האישי, הינם חסויים ואין להעבירם לאף גורם בחברה או ללקוחותיה.
 2. תנאי ההעסקה הם אישיים וסודיים ויש לשמור על חשאיותם המלאה.
 3. הנהלת החברה מכירה בחשיבות המשאב האנושי להצלחת ולקידום החברה. כישורי העובד, יכולתו ותרומתו להצלחת החברה הם הקובעים את התפתחותו המקצועית וקידומו.
 4. תשלום השכר מועבר לחשבון הבנק של העובד בתחילתו של החודש העוקב, עד התשיעי לחודש.
 5. החברה דוגלת בשמירה על הסביבה ולכן תלוש המשכורת נשלח לעובדים באמצעות המייל הארגוני בסמוך לתשלום השכר.

ביטוח לאומי

 1. עובדי החברה מבוטחים, על-פי חוק, במוסד לביטוח לאומי.
 2. התשלומים מנוכים ממשכורתם ובמקביל, משלמת החברה את חלקה לשמירת זכויות עובדיה. זכויות אלה כוללות, בין היתר, קרן אבטלה, פגיעות בעבודה, קצבת נכות וקרן מילואים.

מס הכנסה

 1. החברה תנכה מן השכר המשולם לעובד את דמי מס ההכנסה החלים על העובד כחוק.
 2. כל תשלום או הטבה אחרת מכל סוג כפופים לניכוי מס הכנסה ע"פ דין, בין אם צוין בצידם שהם ברוטו ואם לאו.

קרן השתלמות וקרן פנסיה

 1. העברת המידע לגבי קרן הפנסיה, ביטוח המנהלים וקרן ההשתלמות חלה על העובד.
 2. העובד מחויב להעביר לחברה עם הגיעו שם ופרטים של קופ"ג, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקרן ההשתלמות כמו כן עליו לבצע העברת בעלות של הקופות לטובת חברת פנדה-טק בע"מ על מנת לאפשר לחברה להפקיד את כספי הפנסיה שלו לקופותיו.
 3. עליו לעשות כן לא יאוחר מסיום החודש הראשון בו עובד בחברת פנדה-טק.
 4. במידה ולא ימסור את הפרטים הנ"ל ולא יבצע את העברת הבעלות של הקופות לחברת פנדה-טק, תצא הודעה רשמית מטעם פנדה-טק לעובד על אי- יכולת לבצע הפקדות במועד כנדרש וכל עיכוב מכאן ואילך חל על העובד.
 5. במידה ולעובד יותר מקופה אחת להפקדת הפרשות פנסיוניות באחריותו לעדכן את חברת פנדה-טק על האופן בו הוא מעוניין לחלק את הכסף בין הקופות השונות.
 6. אם העובד לא ימנה סוכן לטיפול בקופותיו, הוא עצמו יתפקד כסוכן לכל דבר ועניין ועליו לטפל בעצמו בנושאים בסעיף לעיל.
 7. החברה מציעה לעובדיה מספר סוכני ביטוח בלתי תלויים לטובת פתיחה של קופות חדשות או שמירה על הקופות הקיימות של העובד. באחריות העובד לתאם פגישה עם סוכן הביטוח שבחר.
 8. במידה והשתנה סטטוס כלשהוא אצל העובד, החליט העובד להחליף חברת ביטוח או סוג קופה וכיוצא בזה, עליו לדווח לחשבות השכר מיידית על כלל הנתונים שהשתנו.
 9.  פעולת החלפת הקופות לוקחת זמן ויתכנו פערים בהעברות הכספים בתקופה זו.
 10. מעת לעת יתכנו מקרים בהם הכספים ירשמו בקופות באיחור. בעיות אלו יכולות לנבוע ממספר גורמים. ככל שהדבר אירע, על העובד להעביר לחברה את דוח החוסרים שקיבל מהקופה לטובת השלמת חוסרים אלו. החברה תשלים לקופות את הסכומים הנ"ל בסמוך לקבלת המידע.

עדכון פרטים אישיים

 1. העובד מחויב להודיע לחברה על כל שינוי שיחול בפרטים שמסר עם קבלתו לעבודה לרבות שינוי שם, שינוי מקום מגורים, שינוי מצב משפחתי, שינוי מצב בריאותי וכולי.
 2. העדכון חיוני הן לנושאי ביטוח ותנאים סוציאליים והן למעקב שוטף בחברה. יש לצרף צלום תעודת זהות עם השינוי הרלבנטי.
 3. בכל מקרה, בתחילתה של כל שנה מקבל העובד טופס 101 לצורך עדכון פרטים אישיים.

טיפול בנושאי שכר

 1. בירורים בנושאי שכר יש לבצע מול המנהל הישיר יעביר את הפניה לגורם המטפל בחברה. על מנת ליעל את הטיפול, יש לבצע פניות בדוא"ל בלבד בין התאריכים 18 ועד סוף החודש בלבד.
 2. מענה לפניות יבוצע בנושא שכר יבוצע באמצעות הדוא"ל.
 3. במידת הצורך, ניתן לפנות אל המנהל הישיר על מנת לטפל בנושאי שכר שלא טופלו לשביעות רצון העובד.

התקשרות עם החברה

התקשרות של חברת פנדה-טק עם עובדיה תבוצע באמצעות מייל של העובד בחברה. העובד יבדוק את המייל מעת לעת על מנת לוודא שהוא מעודכן ומקבל את המידע הדרוש.

כללי אתיקה בסיסיים

 1. עובד פנדה-טק הינו: מקצוען, מכובד, נאמן, בעל תרבות שיחה והקשבה, הצלחת החברה הינה בראש סולם עדיפויותיו, עצמאי, מנהיג ואנושי.
 2. אצל הלקוחות: מקצוען, מכובד בהופעה בהתנהגות, קשוב, גמיש, מיצג את החברה בכבוד,  דואג לצרכי הלקוח ולצרכי החברה, נאמן, תורם תרומה שמעבר לתפקידו.
 3. עם קולגות: מכבד ומעריך את עמיתיו, מקשיב, מדבר בנועם וללא התלהמות, מוכן ללמוד ולקבל ביקורת.
 4. עם ממונים: מכבד ומוקיר , מוכן ללמוד, לקבל ביקורת ולהשתפר.
 5. עם עובדיו: מוקד ידע, דוגמא ומופת, מנהיג, קשוב ואנושי.
 6. עם עצמו : ישר, בעל ביקורת עצמית גבוהה, משקיע בפיתוח עצמי,  מוכן ללמוד ולהשתפר.

  פנדה-טק שומרת על כללי מוסר גבוהים ומקפידה על מספר כללי התנהגות בסיסיים:
 7. כיבוד הזולת.
 8. כבוד הדדי ויחסי עבודה טובים עם מנהלים ועמיתים בחברה ואצל לקוחותיה.
 9. אמון הדדי ודיווח אמת כתנאי לקיום יחסי עבודה הוגנים.
 10. שמירה על סודיות המידע ואי מסירתו לגורם שלא הוסמך לכך על-ידי הנהלת החברה.
 11. איסור שימוש במידע או בנכסי החברה או לקוחותיה לקידום עניינים פרטיים ואישיים.
 12. איסור קבלת / מתן טובות הנאה, מתנות או שירותים מאנשים או חברות הנמצאים בקשרים עסקיים עם החברה.

 שמירת סודיות

 1. העובד מתחייב לשמור על סודיות גמורה ביחס לכל מידע שאינו נחלת הכלל שיובא לידיעתו תוך כדי או עקב עבודתו בחברה ומבלי לגרוע מכלליות האמור: מידע מסחרי, מידע הקשור בלקוחות החברה, ספקיה ונותני שירותים לה, מידע כלכלי, מידע בקשר למחירים, תמחירים, חקר שוק, מידע טכני, תהליכי ייצור, מחקרים ותהליכי פיתוח למיניהם, מידע בטחוני, או שאין לגלותו מטעמי בטחון, מידע שהוגדר כחסוי על ידי החברה וכל מידע אחר שהוגדר כחסוי על ידי החברה בנוהלי החברה.
 2. התחייבות זו תעמוד בתוקפה הן בתקופת עבודה של העובד והן לאחריה, כל עוד לא הפך המידע לנחלת הכלל.

מניעת הטרדה מינית

 1. החוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה שם למטרה למנוע תופעות של הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה. ולפיכך הגדיר הטרדה מינית במסגרת זו בצורה רחבה. בעוד שלגבי הטרדות הנעשות במסגרת אחרת, נדרש כי המוטרד יראה למטריד את חוסר רצונו בהצעות בעלות אופי מיני, הרי שלגבי תופעות כאלו במסגרת העבודה אין העובד צריך להראות את חוסר הענין שלו על מנת שיראו בתופעות כאלו הטרדה מינית.
 2. חברת פנדה-טק נערכת למניעת תופעות כאלה ולפיכך אימצנו את התקנון לדוגמה אשר צורף לחוק כתקנון המחייב את חברתנו ונפעל על פיו.  אנו מצפים מעובדינו שיפעילו את יושרם הפנימי ויעשו כל שביכולתם כדי למנוע תופעות שליליות אלו.
 3. אנו מבקשים למנוע יצירת אוירה אשר תעודד תופעות שליליות כאלה. לפיכך אנו מוצאים לנכון להתריע בפני העובדים כי אנו רואים בשלילה תופעות של בדיחות עם קונוטציות מינית גם כאשר אינן מופנות לעבר אדם ספציפי ו/או תופעות של משלוח דואר אלקטרוני לעובדים הכולל אמירות בעלות אופי מיני. תופעות אלו במקרים מסוימים יהיו הטרדה מינית לכל דבר ועניין.
 4. הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. התנהגות כזו מהווה מעשה פלילי ועילה לתביעה בנזיקין, החל מכניסתו לתוקף של החוק להטרדה מינית ב-20 בספטמבר 1998. הטרדה מינית  יכולה להיעשות על-ידי גבר או אישה כלפי שני המינים. על-פי החוק הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות:
  1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
  2. מעשה מגונה.
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם אליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן.
  4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שאותו אדם הראה שאינו מעוניין בהן.
  5. התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.
 5. הטרדה מינית פוגעת ביחסי העבודה ונוגדת את מדיניות פנדה-טק.
 6. עובד שנתקל בהטרדה מינית, בין כמעורב אישית ובין כצופה, מתבקש לדווח על כך מיד  
  למנכ"ל החברה.
 7. הסעיפים לעיל מייצגים את רוח החוק, החוק מתעדכן מעת לעת והוא זה שמחייב את החברה ואת עובדיה בכל עת.

רכב חברה

 שימוש וטיפול ברכב החברה

 1. באפשרות כל עובד חברה לבקש קבלה של רכב חברה בכפוף לאישור הנהלת החברה ובתנאים המופיעים בנספח רכב חברה. עובד המעוניין לבקש רכב חברה יפנה למנהלו בבקשה זו.
 2. מומלץ להיוועץ בגורם מקצוע בטרם פנייה בבקשה זו לחברה.
 3. העובד יתייחס כראוי לרכב החברה וידאג לתקינותו בהתאם להנחיות החברה.

 קילומטרז' וצריכת דלק

 1. על העובד להיות מודע למגבלת קילומטראז' שנתית של 25,000 ק"מ בשנה בכל אחד מרכבי הרכב אלא אם סוכם אחרת בחוזה ההתקשרות עם העובד.
 2. ברכבים מותקן התקן תדלוק. ככלל לא קיימת הגבלת שימוש בדלק ברכב חברה. לכן צריכת הדלק אמורה להיות בהתאם למגבלות הקילומטראז' השנתית.
 3. במידה והעובד חרג ממכסת הקילומטראז' כפי שנחתם עימו בהיכנסו לעבודה בחברה. העובד יחוייב על החריגה ועל עלות הדלק הנוספת.

רחיצת הרכב

 1. העובד רשאי להשתמש בשתי שטיפות מלאות בחודש (חיצוני ופנימי).
 2. לעובדים בעלי התקן תדלוק, קיים הסדר שטיפת רכב במתקני שטיפה שונים ברחבי הארץ. העובד רשאי להשתמש בשתי שטיפות מלאות בחודש (חיצוני ופנימי).

קנסות

 1. החברה דורשת מעובדיה לנהוג באופן חוקי ברכבי החברה. החברה נוהגת ללא פשרות בעניין זה.
 2. ענישה מכל סוג שהיא על עבירות תנועה (קנסות, נקודות וכו') ועבירות חניה – יחולו על מי שהרכב מופיע על שמו בספרי החברה, גם אם השימוש ברכב נעשה למטרת עבודה.
 3. במידה ויחולו דמי טיפול נוספים (כדוגמא היטלים שגובה חברת הליסינג בגין הטיפול בקנסות/עבירות תנועה) הם יחולו על העובד שהרכב מופיע על שמו בספרי החברה. נא לנהוג על פי חוק ובאחריות על מנת להימנע ממצב לא נעים של דוחות וקנסות.

שימוש בכבישי אגרה

 1. נסיעה בכבישי אגרה כרוכה בתשלום. תשלום זה יחול על העובד במידה ויעשה שימוש בכביש.
 2. עובד שמשתמש בכביש 6 לטובת עבודה על בסיס קבוע יתאם זאת עם מנהליו על מנת לקבל מכשיר פסקל להוזלת העלויות.
 3. עובד רשאי להתקין מכשיר פסקל באופן עצמאי ברכב החברה, בכפוף לקבלת אישור ממנהל התפעול בחברה לפני הביצוע.

 

רגע לפני סיום, יש לאשר את קריאת רענון הנהלים - יש ללחוץ על הקישור מטה ולחתום על אישור קריאה. 

אישור קריאת רענון

שימו לב - במידה ולא תאשרו קריאה כעת, תקבלו תזכורת לקריאת הנוהל מחדש וחתימה על קריאתו. לסגירת התהליך על פי נוהלי החברה, יש לוודא חתימה. 

* בכל מקרה של תקלה בקישורים או כל בעיה אחרת, נא לשלוח מייל ל [email protected] עם תאור הבעיה ונשמח לטפל.


להמשך תהליך הקליטה - לחצ/י כאן